จป.เทคนิค ตามกฎหมายใหม่ 2565 คือใคร

by Darrell Miller
413 views
1.จป.เทคนิค ตามกฎหมายใหม่ 2565 คือใคร

รู้หรือไม่ จป.เทคนิค ตามกฎหมายใหม่ 2565 คือใคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า จป. ซึ่ง จป. มีอยู่หลายระดับด้วยกันแต่ละระดับจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งหน้าที่ได้ถูกกำหนดไว้ใน กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 ถึงแม้ว่าหน้าที่ตามที่กฎกระทรวงกำหนดจะแตกต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการ 

จป.เทคนิค คือใคร

จป.เทคนิค เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ  กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดไว้ว่า นายจ้างของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้ลูกจ้างอย่างน้อย 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 20 คน

แต่ไม่ใช่ว่าใครจะเป็น จป.เทคนิค ก็ได้ กฎกระทรวงฉบับนี้ยังได้กำหนดคุณสมบัติของ จป.เทคนิค ไว้ด้วย ซึ่ง จป.เทคนิค ก็คือ บุคลากรด้านความปลอดภัย ที่คอยดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างภายในสถานประกอบกิจการนั่นเอง

2.คุณสมบัติของ ผู้ที่จะเป็น จป.เทคนิค ได้ถูกกำหนดไว้ในข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับนี้

ใคร สามารถเป็น จป.เทคนิค ได้บ้าง

คุณสมบัติของ ผู้ที่จะเป็น จป.เทคนิค ได้ถูกกำหนดไว้ในข้อ 15 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ผ่านการฝึก อบรม จป.เทคนิค หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
 • มีคุณสมบัติตามข้อ 18 หรือข้อ 21 แล้วแต่กรณี ซึ่งในส่วนของข้อ 18 ได้พูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง และข้อ 21 ได้พูดถึงคุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ เอาไว้ และนายจ้างต้องมีการแต่งตั้งพร้อมทั้งแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงจะถือว่าเป็นจป.เทคนิคที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3.จป.เทคนิค มีหน้าที่อะไร

จป.เทคนิค มีหน้าที่อะไร

กำหนดหน้าที่ของ จป.เทคนิค ไว้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 5. รวบรวมสถิติและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
 6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย นอกจากหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว จป.เทคนิค ก็ยังมีหน้าที่ด้านความปลอดภัยอื่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน การทำงานกับทุกคนที่เข้ามาภายในสถานประกอบกิจการ ไม่เพียงแต่ลูกจ้างเท่านั้น ยังรวมถึงลูกค้า supplier รปภ. คนสวน แม่บ้าน คนส่งของ ทุกคนที่เข้ามา ต้องปลอดภัย หากเราเป็น จป.เพียงคนเดียวของสถานประกอบกิจการ แน่นอนว่า ต้องดำเนินการอื่นเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ในเรื่องของสุขภาพของลูกจ้างด้วย เช่น
 • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ให้กับลูกจ้างทุกคน เพราะนอกจากอันตรายจากการทำงานแล้ว อันตรายนอกงาน ก็อาจเกิดขึ้นได้ จึงต้องรณรงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 • กำหนดปัจจัยเสี่ยงในการตรวจสุขภาพ ให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบการกระทำและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อแก้ไขและป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ
 • อัพเดทกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นปัจจุบัน และ หากพบว่า สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ก็แจ้งให้ผู้บริหารทราบ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย

สรุป

ที่กล่าวมาข้างตนเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น จป. ระดับไหนหรือแม้แต่ จป.เทคนิค เองนอกจากงานประจำที่ต้องทำแล้วยังต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น และ ยังต้องคอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถานประกอบกิจการด้วยเพราะบางเรื่อง จป. เองไม่สามารถแก้ไขปัญหาเพียงคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เน้นในการนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by viralebookexplosion