จป. มีกี่ระดับ หากสนใจอบรม จป. จะเริ่มต้นอย่างไรดี

by Darrell Miller
701 views
1.จป มีกี่ระดับ หากสนใจอบรม จป จะเริ่มต้นอย่างไรดี

จป. มีกี่ระดับ หากสนใจอบรม จป.ออนไลน์ จะเริ่มต้นอย่างไร

หลายๆ ท่าน เมื่อทำงานไปได้สักระยะแล้วเกิดเปลี่ยนความคิด บางคนก็อยากทำงานในสาย จป. แต่น่าเสียดาย ที่ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มา และเกิดคำถามว่า ถ้าไม่ได้เรียนจบ จป. โดยตรงสามารถเป็น จป. ได้หรือไม่ … วันนี้เรามีคำตอบ มาตอบกันให้หายคาใจค่ะ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป. มีความสำคัญต่อการประกอบกิจการหลายชนิด เพราะต้องดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในสถานประกอบการให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้กิจการต่างๆ ต้องมี จป. ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่เรียนจบแล้วมาเป็น จป. ได้เลย แต่อาชีพนี้ก็ยังค่อนข้างขาดแคลน สำหรับใครที่สนใจอยากประกอบอาชีพนี้แต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับหรือหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการมา สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากด้วยการ อบรม จป. แต่ จป. มีกี่ประเภท ประเภทไหนบ้างที่สามารถอบรมก็เป็น จป. ได้ มาดูกัน

2.ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประเภทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ความเหมือนคือทุกประเภทจะต้องได้รับการแต่งตั้ง แต่ความต่างก็มีมากมาย ส่วนใหญ่สามารถอบรมแล้วก็เป็น จป.ได้ แต่บางประเภทก็ไม่ได้ มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 1. เจ้าหน้าความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน พนักงานระดับหัวหน้าในองค์กรทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานด้วย อย่างไรก็ตามก็ต้องผ่านการอบรมก่อน
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ไม่ต่างจากประเภทแรกมากนัก ต้องอบรมเหมือนกัน เพียงแต่จะเป็น จป.ระดับบริหาร ก็ต้องมีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าหัวหน้างาน
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค หมายถึง จป.ระดับหัวหน้า ที่ต้องไปอบรม จป.เทคนิค เพิ่มเติม เป็นประเภทที่ต้องการในองค์กรที่มีพนักงาน 20 คนแต่ไม่เกิน 50 คน
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง พบได้ในสถานประกอบการที่มีพนักงาน 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน จป. ระดับนี้ยังสามารถเป็นได้ด้วยการอบรม แต่จะยากกว่าระดับอื่นมาก เพราะต้องเรียนจบอย่างน้อยหรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรืออนุปริญญา จากนั้นก็ไปอบรมและเข้ารับการทดสอบระดับความรู้ที่มีการแบ่งเป็นหมวด การเป็น ป.เทคนิคขั้นสูง ได้นั้นจะต้องสอบผ่านทุกหมวด ซึ่งผู้สอบผ่านในแต่ละครั้งมีจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เป็น จป.ระดับเดียวที่ไม่สามารถเป็นได้ด้วยการอบรม จป.วิชาชีพ ใครอยากเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ จากหลักสูตรและจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

3.ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 กำหนดที่มาและคุณสมบัติของ จป.ระดับต่างๆ ดังนี้

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 กำหนดที่มาและคุณสมบัติของ จป. ระดับต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

มาจากการที่นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับหัวหน้างานและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

มาจากการที่นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคนและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2540 และในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

มาจากการที่นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

มาจากการที่นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือระดับพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

มาจากการที่นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างอย่างน้อยหนึ่งคนและมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
 • เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

สรุป

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) 4 จาก 5 ระดับสามารถอบรมเพื่อประกอบอาชีพ จป. ได้ โดยจะอบรมในสถานที่จริงหรือจะอบรม จป.ออนไลน์ ก็ได้เช่นเดียวกัน ยกเว้นแต่ ป.วิชาชีพ เพียงระดับเดียวนั้น ที่มีการกำหนดคุณสมบัติเข้มข้นมาก สาเหตุก็เพราะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมีความเฉพาะทางมากกว่า ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกกว่า จป. ระดับอื่นดังนั้นใครอยากเป็น จป.วิชาชีพ เส้นทางอาชีพที่ตรงไปตรงมามากที่สุด คือ การเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยเรียนในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อสำเร็จการศึกมาแล้วสามารถไปสมัครงานได้เลยโดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ก็ไม่ได้ยากเกินไป สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน หันมาเดินทางบนสาย จป. ดูบ้าง ตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วเกี่ยวกับ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565 ต้องรอดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่กันต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เน้นในการนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ติดต่อ

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by viralebookexplosion