ทำงานโรยตัวอย่างปลอดภัยโดยการฝึกอบรมการทำงานโรยตัว

by Darrell Miller
464 views
ทำงานโรยตัวอย่างปลอดภัยโดยการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการทำงานโรยตัว ช่วยให้ทำงานโรยตัวได้อย่างปลอดภัย

การโรยตัวทำงานนั้นปัจจุบันทีความนิยมอย่างมากเพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดความคล่องตัวในการทำงานสามารถที่จะวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การโรยตัวทำงานนั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการทำงานโรยตัวและเทคนิคต่างๆที่สำคัญไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้ การโรยตัวทำงานมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามากำหนดเป็นพื้นฐานว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้าง และ มีวิธีการทำงานอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยเช่นมาตรฐาน irata เป็นต้น

 

ทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก

 

หลักสูตรฝึกอบรมโรยตัว : ทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก (โรยตัวเช็ดกระจก)

At Height with Rope System (Cleaning Roof work)

หลักการและเหตุผล

การตกจากที่สูงถือเป็นอันดับต้นของการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการตกจากที่สูงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงนั้นๆ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ แนวทางการจัดการ การปฏิบัติ ข้อควรระวัง วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน รวมไปถึงกรณีศึกษาของอุบัติเหตุจากการตกที่สูง

 

การโรยตัวทำงาน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
 2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา การสูญเสีย การเกิดอุบัติเหตุในการทำงานบนที่สูง
 3. เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูงได้
 4. เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและนำความรู้ แนวความคิดที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

 

อุปกรณ์อบรมโรยตัว

 

เนื้อหาการอบรม *

 1. Back-up device
 2. Descent / ไต่เชือกลง
 3. Ascent / ไต่เชือกขึ้น
 4. Changeovers / การสลับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเชือก
 5. Descent using ascending devices / การลงโดยใช้อุปกรณ์ลง
 6. Ascent using a descending device / การขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ลง
 7. Deviations / การเปลี่ยนทาง
 8. Rope-to-rope transfers / การข้าม ย้ายเส้นเชือก
 9. Re-anchors / การย้ายตัวจากเส้นหลัก การเปลี่ยนจุดยึด
 10. Passing mid-rope knots / การข้ามผ่านเงื่อนกลางเชือก
 11. Edge obstruction at the top / การกีดขวางของขอบมีคม
 12. Use of work seats (comfort seats) / การใช้เก้าอี้รองนั่งบนเชือก
 13. Passing mid-rope protection / การผ่านตัวครอบเชือก

วิธีการอบรม:

ทฤษฎี 25%   และปฏิบัติ 75%

สถานที่อบรม:

บริษัทลูกค้า / สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:

พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูงโดยใช้เชือก ผู้ควบคุมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สูงประเภทนี้

ระยะเวลา:

9.00 – 16.00  ( 3 – 4  วัน )

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านการทำงานให้เกิดความปลอดภัย เน้นในการนำเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ติดต่อ

Copyright @2023  All Right Reserved – Designed and Developed by viralebookexplosion