ทำงานโรยตัวอย่างปลอดภัยโดยการฝึกอบรมการทำงานโรยตัว

การโรยตัวทำงานนั้นปัจจุบันทีความนิยมอย่างมากเพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดความคล่องตัวในการทำงานสามารถที่จะวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การโรยตัวทำงานนั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการทำงานโรยตัวและเทคนิคต่างๆที่สำคัญไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตได้ การโรยตัวทำงานมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามากำหนดเป็นพื้นฐานว่าจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้าง และ มีวิธีการทำงานอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยเช่นมาตรฐาน irata เป็นต้น หลักสูตรฝึกอบรมโรยตัว : ทำงานบนที่สูงด้วยระบบเชือก (โรยตัวเช็ดกระจก) At Height with Rope System (Cleaning Roof work) หลักการและเหตุผล การตกจากที่สูงถือเป็นอันดับต้นของการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการป้องกันการตกจากที่สูงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงนั้นๆ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ แนวทางการจัดการ การปฏิบัติ ข้อควรระวัง วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน รวมไปถึงกรณีศึกษาของอุบัติเหตุจากการตกที่สูง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมทราบกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง เพื่อให้ทราบถึงปัญหา… Read more